Privacy statement

The Privacy Law is governed by Dutch law. That is why the Privacy statement following below is drawn up in the Dutch language:

Privacy verklaring

Arie van Geest respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, meer specifiek de rechten van bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die via het contactformulier zijn verkregen. Vanwege volledige transparante met onze website bezoekers heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Zie voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens de website van de Autoriten persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Door van mijn website gebruik te maken accepteert u tracking cookies voor analyse op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek op deze website accepteert u de hieronder gestelde gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
  1. De betreffende website (hierna ook: "De website”): http://www.arievangeest.com
  2. De verantwoordelijke voor de verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens en IP adres (Hierna ook: "De beheerder"):
    A. van Geest, woonachtig te Meidoornsingel 31 , 3053 BK Rotterdam.
Artikel 2 - Gebruik en toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website, de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, noch voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De inhoud van de website en het © Copyright

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, video-beelden, geluiden en alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming en/of het afzien van rechtsvervolging.

De volledig website is het exclusieve eigendom van Arie van Geest. Arie van Geest geeft de bezoeker van deze site eventueel wel toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Artikel 4 - Het websitebeheer

In verband met het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website,
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette,
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren.
Artikel 5 - Verantwoordelijkheid.

Voor falen is de beheerder is in geen geval verantwoordelijk, noch voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen of het disfunctioneren van de website;  waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het Internet. Bovendien bent U zelf verantwoordelijk voor de websites die u benadert/aanklikt en de gegevens die u op het internet opzoekt.

De beheerder is met aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via Internet,
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is ook niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt of die derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel ó - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden niet verzameld door A. van Geest, noch door een externe verwerker; uw IP gegevens worden dat wel i.v.m. analyse. Onder persoonsgegevens werden verstaan: alle informatie over een geïndificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identficator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt via de website worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw  gegevens

 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via

e-mail @ web master

Ieder verzoek daartoe dient te werden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden woeden verlengd.


Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens daarom niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacy verklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U krijgt geen commerciële aanbiedingen van de beheerder. Indien u deze toch wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres:

e-mail @ web master

Indien u tijdens het bezoek aan de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient te zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik en ook van iedere daad die een Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens, indien van toepassing, worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies (third party AWStats Analytics cookies)

Deze website maakt gebruik van AWStats Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door AWStats. AWStats Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de beheerder van de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door AWStats opgeslagen op servers. AWStats gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

AWStats mag deze informatie aan derden verschaffen indien AWStats hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens AWStats verwerken. AWStats zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover AWStats beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van websites kunt benutten. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door AWStats op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies (voor elk besturingstype) kunt u de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de (eventueel) aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot IMC Consult: e-mail @ web master

© Arie van Geest
Privacy statement en Copyright Arie van Geest (in Dutch)